„”

Opublikowany: 22 sierpnia 2017 | Dodany przez: Jubek

„Poszu­kuje­my zachwy­tu oraz piękna. Cze­goś, co nas ożywi lub pod­niesie na duchu. Wciąż wie­rzy­my, że przyjdą zniewa­lające nas dreszcze, których słod­kie us­ta wgryzą się w ciało.

Poszu­kuje­my zas­po­koje­nia emoc­ji, spełnienia ich wyob­rażeń. Krótkiej chwi­li ra­ju zapląta­nej we włosy. I tak bez­radnie ka­leczy­my swo­je myśli, w ciągłym nies­pełnieniu iluz­ji, która nas tłam­si, a z której nie możemy się wyr­wać, bo skradła nam in­tymną cząstkę nas sa­mych.

Cząstkę, która is­tnieje w wewnętrznej sa­mot­ni człowieka. Cząstkę niewidzialną dla in­nych ludzi, o której tyl­ko my wiemy i ta cząstką, jest w sta­nie przeżywać krótkie chwi­le ek­sta­zy i uniesienia, a po­tem roz­pa­da się na bez­silność i roz­pacz, które prze­cież tak bar­dzo lu­bimy.”

Zostaw odpowiedź